Download mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm file word mới nhất 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

———-o0o———-

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. BẢN THÂN

1. Họ và tên (chữ in hoa) …………………… …………………….Nam – Nữ ………….

2. Họ và tên thường dùng …………………… ……………………… ..………………..

3. Sinh ngày ……………tháng …………..năm …………………… …………………

4. Nơi sinh ………………… …………………… ………………… ………………

5. Nguyên quán …………………  …………………  …………………… ………………..

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ………………  ……………………  …………… ………………  ……………………  ……………

7. Chỗ ở hiện nay: ………………  ……………………  …………… ………………  ……………………  …………… ………………  …………………

8. Điện thoại: ………………  ……………………  ……………

9. Dân tộc …………… …………….Tôn giáo ……………… ……………… ………..

10. Xuất thân từ gia đình …………………  ……………………  ………………  …………

11. Số chứng minh………… ………..cấp ngày .…/…./…..nơi cấp………… ………….

12. Trình độ giáo dục phổ thông ………………… …………………… ………………..

13. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo ………………… …………………..

Ngành học ………… ………..Nơi đào tạo ………………… …………………….

14. Trình độ lý luận chính trị ……………… …………………… ……………… ……….

15. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:………… …………… ……… ………………

16. Ngày vào Đảng …….……../……./…….. Ngày chính thức ………/……../……..…

17. Cơ quan công tác hiện nay ……………… ……………… ………………. ..…………

18. Chức vụ hiện nay …………………. .………………………  ……………… …………..

19. Học vị, Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng ……………. năm …………….

20. Khen thưởng ……………………  ……………………… ……………..… …………

21. Kỷ luật ………………… ……………………  …………………… ……..………….

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con

Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm Tên trường

hoặc cơ sở đào tạo

Ngành học Hình thức đào tạo (chính quy hoặc tại chức …) Văn bằng chứng chỉ

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

…………ngày ………tháng ……năm………

Xác nhận của địa phương Người khai

nơi đăng ký hộ khẩu (ký tên)

Như vậy trong phần nội dung trên ThanHuuGiaLam, đã chia sẻ đến bạn đọc thông tin về “Download mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm file word mới nhất 2021❤️️”. Chúng tôi hy vọng có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “Download mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm file word mới nhất 2021″ [ ❤️️❤️️ ]”.

Related Articles

Back to top button